OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Prevádzkovateľom platformy Home Garden Centrum – www.homegardencentrum.sk je spoločnosť HOME GARDEN CENTRUM s.r.o, so sídlom Bratislavská 69/92, 931 01 Šamorín, IČO: 54 270 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 50505/T (ďalej ako „HGC“).

 

Spoločnosť HOME GARDEN CENTRUM s.r.o vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky platformy Home Garden Centrum (ďalej ako „VOP“):

 

Základné ustanovenia

 

Tieto VOP stanovujú práva a povinnosti užívateľov internetovej stránky: www.homegardencentrum.sk, ako záujemcov-klientov a HGC, ako sprostredkovateľa služieb v oblasti stavebníctva a pridružených služieb a tovaru, rovnako ako aj zásady zmluvných vzťahov, do ktorých uvedené osoby vstupujú, v súvislosti s používaním platformy Home Garden Centrum.

 

HGC má za cieľ prostredníctvom predstaviť záujemcom-klientom určitých dodávateľov služieb a tovaru a umožniť im výber pre svoj zámer. Záujemcovi-klientovi je ďalej umožnené prostredníctvom platformy bezplatne vyhľadať vhodného dodávateľa, ktorého služby HGC sprostredkúva.

 

Tieto VOP sú záväzné pre všetkých užívateľov platformy HGC. Pred prvým použitím platformy je každý užívateľ povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto VOP, pričom použitím platformy vyjadruje, že tieto VOP akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať. HGC je oprávnené tieto VOP meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov platformy uverejnením oznámenia o zmene VOP na platforme spolu s ich novým znením. Užívatelia platformy sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením, pričom pokračovaním v používaní platformy aj po zmene znenia VOP vyjadrujú užívatelia svoj súhlas s ich novým znením.

 

Vzájomné právne vzťahy záujemcov-klientov a HGC a iné právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s používaním platformy Home Garden Centrum sa spravujú právom Slovenskej republiky. Všetky spory vznikajúce v súvislosti s používaním platformy Home Garden Centrum budú prednostne riešené mimosúdnou cestou a v prípade, že sa ich nepodarí vyriešiť touto formou, budú rozhodované pred miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP prestane byť z akéhokoľvek dôvodu platné, zostanú ostatné ustanovenia v platnosti a na miesto neplatného ustanovenia sa použije ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu týchto VOP, ktoré bude v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na platforme Home Garden Centrum.

 

Definície pojmov

 

Nižšie uvedené pojmy majú pre účely týchto VOP nasledujúci význam:

 

Platforma je platforma Home Garden Centrum (www. homegardencentrum.sk).

 

Záujemca je plnoletá fyzická osoba, ktorá je registrovaná v rámci platformy a ktorá má záujem o zaradenie do databázy záujemcov a záujem o služby alebo tovar poskytované dodávateľom na platforme, predovšetkým o uzavretie kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej zmluvy, ktorej predmetom je plnenie v prospech záujemcu zo strany dodávateľa na základe objednávky. Záujemcom v databáze HGC zasiela informácie o službách poskytovaných platformou.

 

Dodávateľ je podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý je registrovaný v rámci platformy a ktorého služby sú prostredníctvom platformy sprostredkúvané HGC.

 

Registrácia záujemcu predstavuje jeho zaradenie do databázy záujemcov v rámci platformy. Registrácia záujemcu sa vykoná na základe vyplnenia registračného formulára. Na základe registrácie záujemcu je vytvorená databáza záujemcov.

 

Zmluva je akákoľvek zmluva uzavretá medzi záujemcom a dodávateľom, predmetom ktorej je úprava podmienok pre plnenie v prospech záujemcu zo strany dodávateľa na základe jeho objednávky.

 

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci platformy (www. homegardencentrum.sk) a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom platformy, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch HGC ako prevádzkovateľa platformy.

 

Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) záujemcu počas používania platformy. Prevádzkovateľ pomocou Cookies skúma účinnosť internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení záujemcu aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé Cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve internetovej stránky. Informácie, ktoré HGC zhromažďuje prostredníctvom internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa záujemca pripojil na platformu, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré Cookies stanovené reklamným systémom tretích strán. Tieto Cookies je možné vypnúť v príslušnom systéme. Samotné zariadenie je možné nastaviť tak, aby Cookies odmietalo, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie platformy nebudú prístupné.

 

Registrácia záujemcu

 

Registrácia záujemcu je bezplatná.

 

Po vyplnení všetkých povinných polí záujemcom a kliknutím na tlačidlo „odoslať“ v sekcií „Registrácia do databázy“ na webovej stránke vzniká medzi HGC a záujemcom zmluva o zaradení do databázy záujemcov, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP.

 

Registráciou na stránke www.homegardencentrum.sk záujemca súhlasí s týmito VOP a zároveň vyhlasuje, že pri registrácií uviedol svoje správne a presné osobné a identifikačné údaje, že sa oboznámil s týmito VOP a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.homegardencentrum.sk.

 

Služby HGC pre záujemcu

 

Záujemca po úspešnej registrácii získava:

 • prístup ku kontaktom všetkých dodávateľov na platforme,
 • poukážku od HGC na zľavu vo výške 3% z ceny každej služby alebo každého tovaru, ktoré u dodávateľov objedná.

V prípade, ak si záujemca zľavu v lehote 2 rokov odo dňa svojej registrácie neuplatní u žiadneho dodávateľa, jeho registrácia na platforme zaniká a HGC ho z databázy záujemcov vyradí.

 

Záujemca berie na vedomie, že službu alebo tovar objednáva priamo u konkrétneho dodávateľa na platforme, ktorý s ním nadviaže priamy kontakt za účelom zaslania bezplatnej cenovej ponuky a za účelom uzavretia prípadnej príslušnej zmluvy na plnenie vrátane všetkých jej obsahových náležitostí. Uzavretím takejto zmluvy sa záujemca stáva účastníkom právneho vzťahu s dodávateľom, to znamená, že HGC z tohto titulu nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie právnych povinností zo strany dodávateľa (napr. nedodržanie dohodnutých lehôt a termínov, záruka za dodaný materiál alebo službu, uplatnenie reklamácie) a nezodpovedá za škodu spôsobenú záujemcovi zo strany dodávateľa.

 

Ochrana osobných údajov

 

Pri poskytovaní služieb na základe VOP, ako aj pri poskytovaní iných služieb spojených s užívaním internetovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov záujemcov a návštevníkov internetovej stránky zo strany HGC (ďalej ako „dotknuté osoby“), ktorý je pri spracúvaní osobných údajov v postavení prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie“).

 

HGC dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. HGC spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely a na základe určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s nariadením a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Zásady ochrany osobných údajov HGC

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „zásady OOÚ“) obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov obchodnou spoločnosťou HOME GARDEN CENTRUM s.r.o., so sídlom Bratislavská 69/92, 931 01 Šamorín, IČO: 54 270 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50505/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) pri používaní internetovej stránky Prevádzkovateľa www.homegardencentrum.sk (ďalej ako „internetová stránka“) a poskytovaní služieb sprostredkovania v oblasti stavebníctva a pridružených služieb a tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako„Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenia, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto zásad je poskytnúť v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnutie ďalších relevantné informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

 1. Ako môžete Prevádzkovateľa kontaktovať?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracúvanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky alebo aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo na ktoré mu udelíte svoj súhlas vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese HOME GARDEN CENTRUM s.r.o., so sídlom Bratislavská 69/92, 931 01 Šamorín alebo e-mailom na adresu showroom@homegardencentrum.sk.

 

 1. Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracúvanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky alebo aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo na ktoré mu udelíte svoj súhlas vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva, v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania, nasledujúce kategórie osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum, telefónne číslo, e-mail, iné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi v kontaktnom formulári, online identifikátory (najmä IP adresa a údaje o Vašej aktivite na webovej stránke).

 

 1. Z akého zdroja Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, keď mu ich samy poskytnete pri registrácií na internetovej stránke, pri návšteve internetovej stránky alebo prostredníctvom katalógu vyplnením vloženého formulára.

 

 1. Na aké účely, na akom právnom základe Prevádzkovateľ a po akú dobu spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Účel, za ktorým Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, je vedenie databázy záujemcov o služby alebo tovar poskytované dodávateľmi na platforme www.homegardencentrum.sk. Právny základ spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorým je záujem na vybavovaní dopytov a žiadostí dotknutých osôb pri vedení obchodnej komunikácie a riadne výkonu podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa.

 

 1. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ poskytuje v zákonoch a iný právnymi predpismi stanovených prípadoch Vaše osobné údaje právnickým osobám – dodávateľom na platforme. V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa v súčasnosti sú: spoločnosť zabezpečujúca správu internetovej stránky, spoločnosť poskytujúca hostingové služby internetovej stránky a spoločnosť poskytujúca mail hostingové služby.

 

 1. Ako dlho Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

 
 1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva:

 • Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
 • Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
 • Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
 • Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste ho Prevádzkovateľovi udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.
 • V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 82007 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 1. Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

 • písomne, zaslaním žiadosti na adresu HOME GARDEN CENTRUM s.r.o., so sídlom Bratislavská 69/92, 931 01 Šamorín
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy showroom@homegardencentrum.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je však Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

Záverečné ustanovenia

 

HGC si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto VOP nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na internetovej stránke.

 

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto VOP v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu HGC a záujemca vzájomnou dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2022